Bestyrelsen i Racing Kolding

Formand: Per Mikkelsen

Næstformand: Claus Christensen

Bestyrelsesmedlem: Kasper Sømod

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Sørensen

Bestyrelsesmedlem: Johannes Zuppani

Kasserer: Martin Opauka

Referater fra Bestyrelsesmøder mm. i Racing Kolding

Stiftende generalforsamling 27 Oktober 2017 < DOWNLOAD PDF >

Bestyrelsesmøde 23 November 2017 < DOWNLOAD PDF>

Bestyrelsesmøde 15 Januar 2018 < DOWNLOAD PDF >

Referater fra Bestyrelsesmøder mm. i Racing Kolding

1. Klubbens navn er Racing Kolding. Klubbens hjemsted er Kolding kommune.

2. Klubbens formål er at fremme interessen for MTB i Kolding og omegn samt virke som inspirationskilde for personer med interesse for sporten. Som medlem af Racing Kolding er man forpligtet til at tage del i de forskellige opgaver, der er nødvendige for, at klubben kan være et aktiv for det enkelte medlem og for mountainbiken som idrætsgren, såvel lokalt som nationalt. Som medlem af Racing Kolding er man forpligtiget til at have tegnet licens ved DCU. Dette kan også være feks. trænerlicens. Alternativt kan der oprettes passiv medlemsskab, hvilket ikke medførere stemmeret.

3. For at deltage i Racing Kolding's træning skal man bære cykelhjelm. Alle medlemmer skal gøres opmærksom på, at de deltager på eget ansvar og initiativ. Klubben henstiller til, at man har tegnet special-forsikring, som dækker mod idrætsrelaterede skader. Racing Kolding kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle personskader opstået i forbindelse med aktiviteter udført i Racing Kolding regi.

4. Som aktive medlemmer kan alle over 15 år optages, som måtte ønske at være en del af klubben. Alle aktive medlemmer over 15 år, og som ikke er i restance, har stemmeret. Det er tilladt samtidig at være medlem af andre klubber/foreninger, herunder relaterede cykel og/eller MTB klubber. Det accepteres ikke, at man sidder i bestyrelse i Racing Kolding samtidig med, at man sidder i bestyrelsen i en anden cykelklub. Som medlem skal man følge klubbens anvisninger, for hvor og hvordan man færdes i Kolding-skovene, eller alle andre skove ect. Ved deltagelse i cykel- løb er man forpligtiget til at køre i klubbens til enhver tid gældende cykeltøj. Dette gælder også motionsløb. 5. Som passivt medlem kan der optages personer, der ønsker at støtte klubbens formål, men som ikke ønsker at udøve sporten. Som passivt medlem har man ikke stemmeret.

6. Ind- og udmeldelser sker ved skriftligt henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske til enhver dato, men forudbetalt kontingent refunderes ikke. Udmeldelse kan kun accepteres såfremt medlemmet ikke er i restance. Såfremt et medlem er i kontingent restance i mere end en måned kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med mindst otte dages skriftlig varsel.

7. Midlertidig udelukkelse af et medlem kan foretages af bestyrelsen, der derefter – inden 30 dage – varsler til en ekstraordinær generalforsamling, der tager endelig beslutning.

8. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud helårligt den 1. Januar.

9. Klubben ledes af en bestyrelse, der træffer de afgørelser og foranstaltninger, der er formålstjenlige samt fører beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder. Referatet offentliggøres så vidt muligt på klubbens elektroniske medier.
Vedtægter for Racing Kolding

10. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

11. Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af ejendom samt ved optagelse af lån, undertegnes der af formanden, næstformanden og kassereren.

12. Bestyrelsen består af: Formand Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem 1 Bestyrelsesmedlem 2 13. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen på følgende måde. I lige år: 1 formand, 1 bestyrelsesmedlem I ulige år: 1 næstformand, 1 kasserer, 1 bestyrelsesmedlem Hvert år: 2 suppleanter, 2 revisorer

14. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar.

15. Dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Herefter fremlægges budget for indeværende år. Behandling af indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent. Valg af bestyrelse. Valg af suppleanter og revisorer. Eventuelt.

16. Generalforsamlingen har – med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver – den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret opnås ved personligt fremmøde eller ved aflevering af skriftlig fuldmagt til et andet tilstedeværende, aktivt, medlem af klubben.

17. Hvert tilstedeværende medlem kan højst medbringe én fuldmagt, som entydigt skal referere til dagsordenen, indeholdende hvilke punkter, hvortil der stemmes for eller imod. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten, straks efter at denne er valgt. Alle beslutninger foretages ved almindelig stemme flertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

18. Generalforsamlingen indvarsles på klubbens hjemmeside 4 uger før afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, og skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, der udsendes med 14 dages varsel. Hvis blot et medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette følges. Generalforsamlingens referat godkendes og underskrives af dirigenten.

19. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen ytrer ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal denne afholdes senest 1 måned efter den skriftlige begæring, og den skal indvarsles inden for 14 dage.

20. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen og ikke senere end 14 dage efter denne. Bestyrelsens sammensætning offentliggøres herefter på klubbens hjemmeside. Suppleanter skal deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.

21. Kassereren fører klubbens regnskab og medlemsregistrering. Regnskabsåret følger kalenderåret, og der gøres årlig status pr. 31. december. Regnskabet forelægges revisoren inden udgangen af januar måned til godkendelse og underskrift. Revisoren har til enhver tid ret til at kontrollere regnskab og bilag samt beholdninger.

22. Klubben kan opløses efter vedtagelse på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Klubben kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor (se indkaldelse jf. § 14). I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, båndlægges i fem år. Såfremt der indenfor denne periode tages initiativ til oprettelse af en ny klub med samme formål, tilfalder midlerne denne klub. Efter båndlæggelsens udløb tilfalder midlerne DCU’s mtb-udvalg, til talentudvikling af ungdomsryttere i sammenarbejde med MTB landstræneren.

Vedtægter i Racing Kolding

Racing Kolding er en forening, hvor talentudvikling, på flere niveauer, det gode træningsmiljø samt afvikling af højtrangerende cykel events er kodeordet.

Om Racing Kolding

© 2019 by Claus Kant / Racing Kolding - CVR: 39025027 ©

RK

  • Racing Kolding
  • Racing Kolding YouTube
  • Racing Kolding på Instagram